Potrivit Legii 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice (M.O. nr. 839/13 septembrie 2004), modificata prin O.U.G. nr. 75/2004 (M.O. nr. 932/12 octombrie 2004) inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, se realizeaa prin completarea cererii de inregistrare tip, a cererii de inregistrare fiscala si a declaratiilor pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip. Certificatul de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare si, după caz, a certificatul de înscriere de menţiuni va fi eliberat in termen de 3 zile, respectiv 5 zile calculat de la data înregistrării cererii potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă , dacă judecătorul-delegat nu dispune altfel.

Acordarea de facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie prin HG nr. 166/2003 (MO nr. 114 din 24 februarie 2003), sub forma scutirii de la plata urmatoarelor taxe si tarife:

1.taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, tarifele pentru operaţiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comerţului, precum şi tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului la înregistrarea constituirii comercianţilor;

2.taxele şi tarifele pentru autorizarea funcţionării comercianţilor, solicitate la constituire;

3.taxele şi tarifele pentru obţinerea de la administraţia publică locală a autorizaţiei de desfăşurare a unor activităţi economice în mod independent;

4.taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii de înmatriculare pronunţate de judecătorul-delegat la Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal;

5.taxele de timbru pentru activitatea notarială, aferente actelor în cazul cărora este prevăzută obligativitatea încheierii acestora în formă autentică:
In conditiile Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (M.O. nr. 681/29 iulie 2004 , intreprinderilor mici si mijlocii li se acorda urmatoarele facilitati:

– au acces prioritar la închirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat ,

– au acces prioritar la achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii, beneficiind de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii si de servicii electronice de informare referitoare la cererile de oferte prezentate în sistem electronic de către ofertanţi. De asemenea, IMM beneficiază de asistenţă tehnică gratuită pentru facilitarea accesului la servicii de formare de specialitate în domeniul achiziţiilor publice.

– beneficiază de servicii de informare, asistenţă, consultanţă, dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniile financiar-bancar, management şi marketing.
De asemenea, transferul afacerilor va fi sustinut printr-un program finantat prin bugetul ANIMMC, in sensul preluarii fara taxe a unei afaceri de catre o persoana fizica sau juridica interesata de continuarea afacerii respective.

In conditiile Titlului IV din Codul fiscal , microintreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
1. au înscrisă în obiectul de activitate producţia de bunuri materiale, prestarea de servicii şi/sau comerţul;

2. au de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;

3. au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro;

4. capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane, altele decât statul, autorităţile locale şi instituţiile publice au posibilitatea de a opta pentru plata unei cote de 3% pe veniturile microintreprinderii, din care se scad:

5. veniturile din variaţia stocurilor;

6. veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;

7. veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor;

8. veniturile din provizioane;

9. veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;

10. veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.
In condiţiile art. 152 din codul fiscal, întreprinderile mici si mijlocii a căror cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 2 miliarde lei, denumit in continuare plafon de scutire, sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată

Conform prevederilor art 157 alin 3 si 4 din Codul Fiscal , persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care efectueaza importuri de masini industriale, utilaje tehnologice, instalatii, echipamente, aparate de masura si control, automatizari, destinate realizarii de investitii; importuri de masini agricole si mijloace de transport destinate realizarii de activitati productive; importuri de materii prime si materiale consumabile care nu se produc sau sunt deficitare in tara, stabilite prin norme, si sunt destinate utilizarii in cadrul activitatii economice a persoanei care realizeaza, trebuie sa solicite eliberarea unui certificat de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata, emis de catre organele fiscale competente.

„ Cheltuielile (intreprinderilor mici si mijlocii) aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii”, in conditiile dispozitiilor art. 24 din Codul fiscal
Acordarea de facilitati tinerilor cu varste cuprinse intre 16-24 ani, elevi sau studenti, care doresc sa activeze in cercetare prin H.G. nr. 442/2003 privind aprobarea unor măsuri pentru atragerea, pregătirea şi stabilizarea tinerilor în cercetare (MO nr. 288 din 24 aprilie 2003), pentru:

– cheltuielile de participare a tinerilor inventatori la manifestari stiintifiice si expozitionale interne si internationale, organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, vor fi asigurate din bugetul MedC

– acordarea de punctaje suplimentare pentru proiectele ce promoveaza participarea tinerilor absolventi din promotia anului anterior si a anului in curs, precum si a studentiilor din ultimii doi ani de studiu, la activitatile de cercetare finantate din fonduri publice

– acordarea de granturi de cercetare in vederea reintegrarii, pe o perioada de 2 ani de la intoarcerea in tara, pentru tinerii cercetatori de pana la 35 de ani, beneficiari ai unei burse internationale sau acordate de UE

Sursa: mimmc.ro